ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เห็นชอบให้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561 จำนวน 296 ราย ทุนละ 1,000 บาท

โดยสหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับสมาชิก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561