ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำกัด  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  26  มกราคม 2555  อนุมัติการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับเงินสวัสดิการจากทุนสาธารณประโยชน์รายละ  1,000 บาท  โดยมีสมาชิกได้รับสวัสดิการฯ ระยะที่ 2 (ผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการภายหลังวันที่ 15 ธันวาคม  2554) รวม 87  ราย ตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้