ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2561 รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 122,032 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 12,014 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน