โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5

โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว สมาชิกท่านใดสนใจ แจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ดีสหกรณ์ค่ะ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยจัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2561

1.หลักการและเหตุผล

บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัดด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

2.2 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพเสริมแก่สมาชิก

2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและประสานสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์

3.เป้าหมาย

3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประมาณ 30 คน

3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์

3.3 ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเสริมได้

4.ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

5.สถานที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6.รูปแบบและวิธีการในการจัดกิจกรรม

6.1 เตรียมการในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

6.2 จัดทำแผนและขั้นตอนในการดำเนินงานและการประเมินผล

6.3 เตรียมความพร้อมและประสานงานในการจัดวิทยากร

6.4 ปฏิบัติการ

6.5 สรุปประเมินผลและรายงาน

7. งบประมาณดำเนินการ 30,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์

กำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2561

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

08.30 น.-09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 น.-09.30 น.               ประธานกล่าวเปิดโครงการ

09.30 น.-10.30 น.               ฟังบรรยายการทำ “ขนมหยกมณีและขนมตะโก้ “

10.30 น.-10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.-12.00 น.               ฝึกปฏิบัติการทำ “ขนมหยกมณี”

12.00 น.-13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-16.00 น.               ฝึกปฏิบัติการทำ “ขนมตะโก้”

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม