การเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย”

การเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย”

การเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย”

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่องการเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ “โครงการ 100ปี สหกรณ์ไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรองรับการขยายตัวของสหกรณ์ฯ ในการให้บริการสมาชิก อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสหกรณ์ฯในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23    ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ ได้ดังนี้

การขอเพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษของสมาชิก

สมาชิก 1 ราย สามารถเพิ่มหุ้นพิเศษตามประกาศนี้ได้เพียงครั้งเดียว
สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกเพิ่มหุ้นพิเศษได้ ขั้นต่ำรายละ 1,000 หุ้น ไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือเป็นเงินจำนวนขั้นต่ำ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่เกิน 500,000.00 บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน)

วิธีการเพิ่มหุ้น

3.1   กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด หรือทำบันทึกถึงประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อขอเพิ่มหุ้น

3.2   สมาชิกต้องโอนเงินค่าหุ้น เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขามทร.ธัญบุรีเลขที่บัญชี 453-1-00023-2 หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 480-0-29103-8 หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 416-2-26699-9

3.3   ส่งแบบฟอร์มหรือบันทึกตามข้อ 3.1 พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ทางโทรสาร 0-2577-5037 หรือส่งมาที่ E-Mail:scc.rmut@gmail.comหรือส่งมาที่ line สอ.มทร. ID: scc.rmut หรือเบอร์มือถือ 091 512-4343

สหกรณ์ฯจะบันทึกหุ้นเพิ่มเมื่อสมาชิกได้ดำเนินการตาม ข้อ 3 ครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สำหรับท่านที่สนใจ สามารถ Download หนังสือขอซื้อหุ้น 2560 กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และแจ้งมายังสหกรณ์ได้ทันทีค่ะ

ประกาศเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ
123.9 KiB
136 Downloads
Details
หนังสือขอซื้อหุ้น2560
178.5 KiB
127 Downloads
Details