การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินการบริหารงานของสหกรณ์ และคัดเลือกให้สหกรณ์ของเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 1,079 สหกรณ์ โดยได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความภาคภูมิใจนี้แสดงถึงการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกว่า สหกรณ์ฯของเรามีการบริหารงานที่ดี มีมาตรฐาน มีความมั่นคง โปร่งใส

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
1.8 MiB
93 Downloads
Details