โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปี

บัญชี 2560

1.หลักการและเหตุผล

บทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการสหกรณ์และการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิกให้สอดคล้องตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาสองครั้งแล้ว ดังนี้ จึงสมควรจัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกต่อเนื่องต่อไป

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

2.2 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพเสริมแก่สมาชิก

2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและประสานสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์

3.เป้าหมาย

3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประมาณ 20-30 คน

3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์

3.3 ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเสริมได้

4.ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

สถานที่ ห้องครัวราชบงกช (โรงแรมฝึกอบรมราชบงกช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์

6.กำหนดการ

กำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ปีบัญชี 2559

วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ครัวราชบงกช
08.30 น.-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 น.-09.30 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการ

09.30 น.-10.30 น. ฟังบรรยายการทำ “ขนมชั้น”

10.30 น.-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการทำ “ขนมชั้น”

12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการทำ “ขนมชั้น”

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถาม และแจ้งความจำนง เข้าร่วมอบรม ได้ที่สหกรณ์ฯ โทร.02-549-4085-7

รายละเอียดวิทยากร ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook ID : เดียว แม่น้องต้าร์