โครงการสัมมนาประจำปี

โครงการสัมมนาประจำปี

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือหน่วยหักจ่ายเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.
2.เพื่อการร่วมอภิปรายเพื่อหากรอบในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มทร. ไปสู่อนาคต
3.เพื่อการสื่อการกับสมาชิกสหกรณ์ด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและกิจการสหกรณ์
4.เพื่อการทำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสหกรณ์

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ

สหกรณ์ได้สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบาย กฎ ระเบียบ สวัสดิการ ทีเปลี่ยนแปลงใหม่กับผู้แทนหน่วยหักจ่ายเงิน และเป็นการประสานงานในการเรียกเก็บเงิน และให้ข้อมูลกับสมาชิกได้ เป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลจากผู้แทนเพื่อใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้แทนหน่วยหักจ่ายเงิน
2.ผู้แทนสมาชิก
3.กลุ่มสมาชิกข้าราชการบำนาญ