ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

 

สหกรณ์ฯ ร่วมงานโครงการสัมมนาเรื่อง”การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการควบคุมภายใน” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ, คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายเทคนิคการควบคุมภายใน และ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยาย “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงิน”