เอกสารดาวน์โหลด

สัญญาเงินกู้สามัญ

NameSizeHits
NameSizeHits
02 คำขอกู้สามัญหุ้น 2565230.2 KiB3731
01 คำขอกู้สามัญรวมทั้งฉบับ1.7 MiB13425

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-พนง.-ข้าราชการ179.8 KiB6330

สัญญาเงินกู้พิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
04-คำขอและหนังสือกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)103.5 KiB2131
03-คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต320.3 KiB932
05-คำขอและหนังสือกู้สามัญเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากประสบสาธารณภัย445.3 KiB861
01-คำขอและหนังสือเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา469.6 KiB13926
02-คำขอและหนังสือกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล625.1 KiB2025

แบบฟอร์มอื่น

NameSizeHits
NameSizeHits
22-หนังสือของดส่งเงินชำระทุนเรือนหุ้น46.3 KiB724
23-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้ 256449.4 KiB706
04-เปลี่ยนการส่งค่าหุ้น50.8 KiB2341
24-หนังสือขอคงสภาพการเป็นสมาชิก 58.9 KiB639
27-คำขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร63.3 KiB534
28-หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และขอรับผลประโยชน์ตามระเบียบสหกรณ์69.3 KiB669
16-หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้82.4 KiB2785
03-ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ 82.9 KiB1676
26-คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก86.5 KiB987
05-คำร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์อื่น94.5 KiB1115
11-หนังสือขอรับสวัสดิการเงินทุนสมาชิก (ภัยพิบัติ,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต,เจ็บป่วย,สมรส)95.3 KiB9174
21-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝากทาง Fax, Email, Line101.7 KiB874
06-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ103.1 KiB1138
20-ใบนำส่งเอกสารเพื่อขอฝากเงินทาง Fax, Email, Line104.7 KiB777
08-ใบลาออก114.0 KiB1865
17-แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 2563119.0 KiB734
01-ใบสมัครสมาชิกสามัญ120.1 KiB3710
19-หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 2563122.1 KiB1071
13-เปิดบัญชีเงินฝาก122.8 KiB1447
02-ใบสมัครสมาชิกสมทบ125.7 KiB1708
18-แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส 2563127.6 KiB741
07-แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง174.9 KiB1201
10-แบบแจ้งความจำนงปรับสภานภาพจากสมาชิกประเภทสมทบเป็นสามัญ463.7 KiB954